جنکو در یک نگاه


ما سیستم کامل «مدیریت هوشمند موتورسیکلت»
را برای موتورسیلکت سازان داخلی و خارجی تامین و ضمانت می کنیم.جنکو همچنین ناوگان موتورسیکلت های کاربراتوری کم کار کرده شهرهای آلوده را به سفارش بخش دولتی یا عمومی با حذف کاربراتور و جایگزینی سیستم جدید، به موتورسیکلت انژکتوری تبدیل می کند.

 

عبدالحسین فضل الهی

رئیس هیئت مدیره


بهزاد دهقان مرد

عضو هیئت مدیره


داریوش خسرونژاد

عضو هیئت مدیره


جواد ساغری

عضو هیئت مدیره


مازیار زند

مدیر عاملمشتریان


سیستم انژکتوری این شرکت در حجم انجین های مختلف از 125 سی سی تا 250 سی سی بر روی انواع مدل سی جی، ویو، تریل و وسپا، توسط موتورسیکلت سازان خریداری و روانه بازار شده است.
همچنین شهرداری تهران سیستم انژکتوری این شرکت را بر روی موتورسیکلت های کاربراتوری در حال تردد شهر تهران نصب کرده است.