ما سیستم کامل «مدیریت هوشمند موتورسیکلت»
را برای موتورسیلکت سازان داخلی و خارجی تامین و ضمانت می کنیم.

جنکو همچنین ناوگان موتورسیکلت های کاربراتوری کم کار کرده شهرهای آلوده را به سفارش بخش دولتی یا عمومی با حذف کاربراتور و جایگزینی سیستم جدید، به موتورسیکلت انژکتوری تبدیل می کند.

90%

کاهش انتشار آلاینده ها

استعلام قیمت

    سیستم انژکتوری بدنه CG

    سیستم های انژکتوری موتور سیکلت های دیگر